Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu eBrat.sk.

 

Prevádzkovateľ:

BRAT.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Kilińskiego 66A, 34-700 Rabka-Zdrój, Poľsko

IČ DPH: PL7352869261, zapísaný do Národného Súdneho Registra v Poľskej Republike vedeného Ministrom Hospodárstva, KRS: 655614

Kupujúci: 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom eBrat.sk

Elektronická objednávka: 

odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu eBrat.sk a o celkovej cene objednávky

Obchodné podmienky: 

bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy

 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

II.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

II.2. Hneď po zadaní objednávky dostane kupujúci automatickú e-mailovú odpoveď s potvrdením prijatia objednávky. Históriu objednávok nájdete na karte “vaše objednávky” na paneli zákazníkov.

II.3. Cena produktu uvedená na webovej stránke internetového obchodu je uvedená v eurách a zahŕňa všetky komponenty vrátane DPH, cla a všetkých ostatných komponentov. Ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré sú uvedené pri objednávke.

II.4. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

II.5. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.

II.6. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.

II.7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

 

III. Povinnosti kupujúceho

III.1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. 

III.2. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

III.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

 

IV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

IV.1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

IV.2. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

IV.3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (napríklad veľké množstvo), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako  500€ oprávnený žiadať kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (písomne). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

IV.4. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

IV.5. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 102/2014 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu ebrat@ebrat.sk.

Na splnenie vyššie uvedeného termínu stačí zaslanie vyhlásenia v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: ebrat@ebrat.sk.

V prípade prijatia vyhlásenia o odstúpení od zákazníka, predávajúci bezodkladne zašle zákazníkovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia.

Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar späť predávajúcemu alebo odovzdať osobe poverenej predávajúcim na vyzdvihnutie (napr. kuriérska spoločnosť). Pre dodržanie termínu stačí vrátiť tovar pred jeho uplynutím.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

IV.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu neodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia dostupný v obchode, predávajúci nie je povinný refundovať dodatočné náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú.

IV.7. Štrnásťdňová lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, začína plynúť pre zmluvu s tovarom v držbe zákazníka alebo ním určenej tretej strany, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá sa vzťahuje na veľa položiek, ktoré sa dodávajú osobitne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti,

IV.8. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

IV.9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

IV.10. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku nemá spotrebiteľ v súvislosti so zmluvami: 

 • pri ktorých je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
 • v ktorej je predmetom služby tovar dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení balíka nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, ak bol balík po dodaní otvorený;
 • v ktorej predmetom služby sú výrobky, ktoré po dodaní vzhľadom na svoju povahu zostávajú neoddeliteľne spojené s inými vecami;
 • o dodávke digitálneho obsahu, ktorý sa nezaznamenáva na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní predávajúceho o strata práva na odstúpenie od zmluvy;

 

V. Dodacie a platobné podmienky

V.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán.

V.2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

V.3. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 2-5 dní od prijatia platby predávajúcim alebo od potvrdenia objednávky, v prípade dobierky. 

Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Zákazník je informovaný o odoslaní produktu e-mailom na adresu uvedenú pri registrácii alebo objednávaní.

V.4. Ceny tovarov v internetovom obchode eBrat.sk sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

V.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

V.6. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky.

V.7. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • prevod na účet: pokiaľ faktúra nie je uhradená do 7 dní po odoslaní faktúry kupujúcemu, objednávka je stornovaná
 • platba na dobierku: cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
 • rýchla online platba pomocou systému online platieb, subjektom poskytujúcim online platby elektronickými prostriedkami je spoločnosť PayPro S.A. a PayU S.A.

V.8. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke eBrat.sk.

 

VI. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

VI.1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v daňovom doklade (daňový doklad slúži zároveň ako záručný list). Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

VI.2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

Spotrebiteľ pri výbere tovaru zohľadňuje druh, zloženie a gramáž výrobku tak, aby tieto skutočnosti zodpovedali jeho potrebám.

Spotrebiteľ je povinný tovar skladovať podľa pokynov uvedených na jeho obale. Len tovar, ktorý zohľadňuje uvedené, je spôsobilý plniť jeho úžitkovú hodnotu.

Počas doby užívania je spotrebiteľ povinný venovať pozornosť pravidlám užívania tohto tovaru. Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú životnosť výrobku je potrebné zohľadniť s osobitným zreteľom.

VI.3. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

VI.4. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

VI.5. Záruka sa nevzťahuje 

 • na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklych podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu;
 • ak pri prevzatí tovaru neboli hlásené žiadne závady viditeľné pri prevzatí tovaru, napríklad poškodený obal;
 • ak bol tovar poškodený počas prepravy vlastnými dopravnými prostriedkami zákazníka
 • na darčeky k tovaru 

 

VI.6. Všetky reklamácie prosíme posielať na adresu: reklamacie@ebrat.sk.

VI.7. Predajca bude na žiadosť zákazníka reagovať okamžite, najneskôr do 14 dní. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

VI.8. Reklamovaný tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s vrátením reklamovaného tovaru, uhradí predávajúci.

VI.9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

 • ihneď,
 • v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
 • vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

 

VII. Ochrana osobných údajov

VII.1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.

VII.2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona 58/1998.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu eBrat.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 122/201 a zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu eBrat.sk sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia

VIII.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke eBrat.sk.

VIII.2. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

VIII.3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

VIII.4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

IX. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na reklamacie@ebrat.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prihlásenie

Zákaznícka linka:

Telefón: 0948 121 328

Email: ebrat@ebrat.sk

Waluty
viac viac
nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl