Ochrana osobných údajov a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia online, najmä ochrana osobných údajov, je veľmi dôležitá. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky údaje našich klientov sú v bezpečí a ich súkromie je zachované. Zaväzuje nás k tomu ako zákon o ochrane osobných údajov, GDPR, tak aj dôvera, ktorú do nás klienti vkladajú. Zákazník internetového obchodu musí byť informovaný o pravidlách používania a ochrany svojich osobných údajov. Na tento účel sú vytvorené Zásady ochrany osobných údajov. Nezabudnite, že poskytnutie osobných údajov, ako aj súhlas s ich spracovaním je úplne dobrovoľné. Tiež vás žiadame, aby ste si zapamätali, že máte právo kedykoľvek aktualizovať alebo úplne vymazať svoje osobné údaje. Uisťujeme vás, že naša spoločnosť dodržiava reštriktívnu politiku ochrany osobných údajov a že vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Veríme, že oboznámenie sa s našimi Zásadami ochrany osobných údajov vám umožní cítiť sa bezpečne a užívať si nakupovanie.

 

Záleží nám na vašom súkromí:

Vážený používateľ, ak udelíte súhlas kliknutím na SÚHLASÍM, BRAT.pl sp.z o.o. sp. k. a dôveryhodní partneri budú spracúvať vaše osobné údaje, ako sú IP adresy alebo identifikátory súborov cookie, na marketingové účely, najmä na účely zobrazovania reklám prispôsobených vašim záujmom a preferenciám na webovej stránke, v aplikácii PWA a na internet. Vyjadrenie súhlasu je dobrovoľné. Ak svoj súhlas nechcete udeliť, chcete obmedziť jeho rozsah alebo chcete odvolať predtým udelený súhlas, prejdite na „ÚPRAVA SÚHLASU“. Ak je základom spracovania vašich údajov oprávnený záujem správcu, máte právo namietať, ak tak urobíte, prejdite na „ÚPRAVA SÚHLASU“. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Kliknutím na SÚHLASÍM vyjadrujete súhlas s inštaláciou a ukladaním cookies BRAT.pl sp.z o.o. sp. k. a jej dôveryhodných partnerov na vašom koncovom zariadení. Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť pomocou tlačidla „UPRAVIŤ SÚHLAS“. Nastavenia cookies je možné zmeniť aj pomocou nastavení prehliadača. My a naši Dôveryhodní partneri môžeme spracúvať osobné údaje na nasledujúce účely: Používanie presných geolokačných údajov. Aktívne skenovanie charakteristík zariadenia na účely identifikácie. Ukladanie alebo prístup k informáciám v zariadení. Personalizovaná reklama a obsah, reklama a meranie obsahu, spätná väzba publika, vývoj produktov.

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Obchodu je BRAT.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Kilińskiego 66A, 34-700 Rabka-Zdrój, Poľsko, PL7352869261, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovom sídle eBrat.sk, ktorý je zároveň Poskytovateľom služieb Internetového obchodu a Predávajúcim.

1.2. Osobné údaje Príjemcu služby (zákazníka) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vestníku zákonov UE L 119, str.1 (ďalej len „GDPR“) a zákona o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Z. z. č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov).

1.3. Správca dbá najmä na ochranu záujmov dotknutých osôb a najmä dbá na to, aby ním zhromaždené údaje boli spracúvané v súlade so zákonom, pre dotknutú osobu spoľahlivo a transparentne; zhromažďované na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito účelmi; primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú; opraviť a aktualizovať podľa potreby; uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú; spracúvané spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami („integrita a dôvernosť“).

Správca s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb rôznej pravdepodobnosti a závažnosti prijal primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie prebiehalo v v súlade s GDPR a vedieť to preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby revidujú a aktualizujú.

 1. Účel a rozsah zberu a spracovania údajov

2.1. Účelom zhromažďovania osobných údajov Správcom je:

2.1.1. vznik, formovanie obsahu, zmena, plnenie alebo ukončenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom služby (Predávajúcim) a Príjemcom služby (Zákazníkom) spočívajúci v poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom Obchodu alebo v uzavretí a plnení zmluvy o predaji Produkty a ich doručenie zákazníkovi.

2.1.2. dokumentáciu zmluvných vzťahov uvedených v bode 2.1.1.

2.2. V prípade Zákazníkov (Zákazníkov), ktorí využívajú elektronické platby prostredníctvom webovej stránky, napr. PayU, Správca odovzdá zhromaždené osobné údaje Zákazníkov (Zákazníkov) iba zúčtovaciemu agentovi, ktorého si Zákazník vyberie, a to len v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby Zákazníkovi (Zákazníkovi), aby prostredníctvom nich uskutočňoval platby.

2.3. prípade Užívateľov služby (Zákazníkov), ktorí využívajú služby doručenia Produktu Zákazníkovi, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Užívateľov Služby (Zákazníkov) v rozsahu potrebnom na doručenie poštovým operátorom alebo kuriérom, ktorí takéto doručenie vykonávajú.

2.4. Správca spracúva nasledovné osobné údaje užívateľov služby (zákazníkov):

2.4.1. Meno a priezvisko.

2.4.2. Adresa.

2.4.3. Emailová adresa.

2.4.4. Telefónne číslo.

2.4.5. Číslo bankového účtu (v prípade platby klasickým prevodom)

2.4.6. Daňové identifikačné číslo (platí len pre Príjemcov, Klientov, ktorí podnikajú).

2.5. Poskytovanie osobných údajov uvedených v bode 2.4. je potrebné, aby Poskytovateľ služby poskytoval elektronické služby v rámci Obchodu alebo uzavrel zmluvu o predaji Produktov.

2.6. Správca automaticky zhromažďuje údaje obsiahnuté v súboroch cookie pri používaní webovej stránky Internetového obchodu. Ďalšie informácie o súboroch cookie sú zahrnuté v Zásadách používania súborov cookie.

2.7. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodným organizáciám.

2.8. Vaše osobné údaje budú uchovávané, kým nevymažete zákaznícky účet uvedený v Nariadeniach a počas záručnej doby vyplývajúcej z vykonania vašej objednávky alebo záručnej doby – v každom prípade do jedného roka od uplynutia alebo premlčania akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu vyplývajú zo skutočnosti uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej s vami. Presné uvedenie tejto doby je možné pri každej zmluve zvlášť – pre presné určenie doby, v ktorej budeme vaše osobné údaje spracúvať, nás prosím kontaktujte vo formulári, ktorý vám vyhovuje. Okrem toho, v rozsahu, v akom budú Vaše osobné údaje zaznamenané v účtovných dokladoch (napr. uvedenie osoby preberajúcej tovar v preberacej správe alebo WZ), ich uchovávame po dobu, počas ktorej nás všeobecne záväzné právne predpisy zaväzujú uchovávať účtovníctvo dokladov - v súčasnosti je to obdobie 5 rokov.

2.9. Spracovanie vašich osobných údajov nezahŕňa žiadne automatizované rozhodovanie ani proces profilovania.

 1. Základ pre spracovanie údajov

3.1. Využívanie Obchodu a uzatváranie zmlúv o poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom Internetového obchodu alebo zmlúv o predaji Produktov, ktoré zahŕňa nutnosť poskytnutia osobných údajov, je úplne dobrovoľné. Dotknutá osoba sa samostatne rozhodne, či chce začať využívať služby poskytované Poskytovateľom služieb elektronicky alebo uzavrieť kúpnu zmluvu v súlade s Obchodným poriadkom. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, bez týchto osobných údajov však nebudeme schopní pripraviť a plniť zmluvu, na uzatvorenie ktorej sme vás požiadali o poskytnutie osobných údajov. Právnym základom takéhoto spracúvania vašich osobných údajov je ustanovenie čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR.

3.2. V zmysle čl. 6 GDPR je spracúvanie osobných údajov zákonné len v prípadoch, ak – a v rozsahu, v akom – je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok, napr. kedy:

3.2.1. dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

3.2.2. spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

3.2.3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak dotknutou osobou je dieťa.

3.2.3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Účel spracovania údajov:

 

Právny základ spracovania údajov:

 

Doba uchovávania údajov:

Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo vykonanie úkonu na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením vyššie uvedených zmlúv

 

Článok 6 ods. 1 lit. b) Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby, pred uzavretím zmluvy

 

Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné ukončenie uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb.

         

Priamy marketing

 

Článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom

 

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s podnikaním je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

         

Marketing

 

Článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom

 

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

         

Vyjadrenie názoru Zákazníka na uzatvorenú Kúpnu zmluvu

 

Článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vyjadrenia názoru

 

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

         

Vedenie daňovej knihy

 

Článok 6 ods. 1 lit. c) Nariadenia GDPR v súvislosti s vtip. 86 § 1 daňového poriadku, t.j. zo dňa 17.01.2017 (Zbierka zákonov z roku 2017, bod 201) - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu

 

Údaje sú uchovávané po dobu, ktorú ukladá Správcovi zákonná povinnosť uchovávať daňové knihy (do uplynutia premlčacej doby pre daňovú povinnosť, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak).

         

Zisťovanie, šetrenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže Správca vzniesť alebo ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi

 

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v zisťovaní, prešetrovaní alebo obhajovaní nárokov, ktoré môžu byť zo strany správcu vznesené alebo ktoré môžu byť voči správcovi vznesené

 

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu sledovaného Správcom, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov, ktoré môžu byť voči Správcovi vznesené (základná premlčacia lehota pre nároky voči Správcovi je šesť rokov).

         

Používanie webovej stránky Internetového obchodu a zabezpečenie jej správneho fungovania

 

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v prevádzkovaní a údržbe webovej stránky Internetového obchodu

 

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s podnikaním je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

3.3. Spracúvanie osobných údajov Správcom prebieha vždy v rámci prípustnosti ich spracovania uvedenej v písm. 3.2. Zásady ochrany osobných údajov.

3.4. Osobné údaje používateľov služby a zákazníkov internetového obchodu môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • dopravcovia / zasielateľské spoločnosti / kuriérski makléri - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom doručenia Produktu poštou alebo kuriérom, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka zvolenému prepravcovi, zasielateľovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu zaslanie na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na dokončenie dodávky Produktu zákazníkovi.
 • subjektom obsluhujúcim elektronické platby alebo platobnou kartou - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom elektronických platieb alebo platobnou kartou, poskytuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetový obchod na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na spracovanie platieb uskutočnených Zákazníkom.
 • úverových subjektov / prenajímatelia - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom platby na splátky alebo leasingovou platbou, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na vybavenie platieb uskutočnených objednávateľom.
 • dodávateľ systému prieskumu verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením názoru k uzatvorenej Kúpnej zmluve, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu zabezpečujúcemu systém prieskumov verejnej mienky k uzatvoreným Kúpnym zmluvám v Internetový obchod na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na vyjadrenie názoru Zákazníka za používanie systému prieskumu verejnej mienky.
 • poskytovatelia služieb poskytujúci Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať obchodnú činnosť, vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb prostredníctvom neho poskytovaných - (najmä poskytovatelia počítačového softvéru na prevádzkovanie Internetového obchodu, e-mail a poskytovatelia hostingu a poskytovatelia softvéru na riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci správcovi) - zhromaždené osobné údaje Zákazníka poskytuje Správca vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu o spracovaní údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • poskytovatelia sociálnych pluginov, skriptov a nástrojov umožňujúcich integráciu webovej stránky Internetového obchodu a Elektronických služieb prostredníctvom nej poskytovaných s elektronickými službami externých sociálnych sietí vrátane:
  • Facebook Ireland Ltd. - Správca používa sociálne doplnky Facebooku na webovej stránke internetového obchodu (napr. tlačidlo Páči sa mi!, Zdieľať alebo sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov na Facebook), a preto zhromažďuje a poskytuje osobné údaje Príjemcu služby pomocou webovej stránky internetového obchodu na Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o aktivitách na webe Internetového obchodu – vrátane informácií o zariadení, navštívených webových stránkach, nákupoch, zobrazených reklamách a spôsobe využívania služieb – bez ohľadu na to, či má Príjemca služby Facebook konto a je prihlásený na Facebooku).
 1. Právo na kontrolu, prístup a opravu vašich údajov

4.1. Príjemca služby má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu. 11. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Správca v prípade vznesenia námietky nesmie ďalej tieto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných právoplatných dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na zistenie, prešetrenie alebo obhajovanie nárokov.

4.2. Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo požadovať prenos týchto údajov. Máte tiež právo získať od nás ako správcu vašich osobných údajov potvrdenie, že spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a získať od nás informácie uvedené v ustanovení čl. 15 GDPR, ktoré už boli zahrnuté v tomto dokumente, ako aj získať od nás kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Uisťujeme vás, že na akékoľvek pochybnosti týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré nám budú predložené, budeme okamžite reagovať.

4.3. Za účelom realizácie práv uvedených na str. 4.1. a 4.2. môžete využiť možnosť pod Účtom alebo zaslaním príslušného e-mailu na adresu: ebrat@ebrat.sk.

4.4. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov. Každý dozorný orgán uľahčuje podávanie sťažností takými prostriedkami, ako je vopred napísaný formulár sťažnosti, ktorý je možné vyplniť aj elektronicky, iné spôsoby komunikácie nevynímajúc.

 1. Záverečné ustanovenia

5.1 Správca S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb rôznej pravdepodobnosti a závažnosti zaviedol primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie prebiehalo v súlade s GDPR a vedieť to preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby revidujú a aktualizujú.

5.2 Poskytovateľ služby poskytuje nasledovné technické opatrenia, aby zabránil neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronicky:

5.2.1. Zabezpečenie súboru údajov proti neoprávnenému prístupu.

5.2.2. Prístup k Účtu len po poskytnutí individuálneho prihlasovacieho mena a hesla vytvoreného Zákazníkom.

5.3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, sa primerane použijú ustanovenia Pravidiel internetového obchodu a iné príslušné ustanovenia.

5.4. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca žiada, aby ste si po prechode na iné webové stránky prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam ustanovené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod správcu.

POLITIKA COOKIES

 1. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odosielané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfónu – v závislosti od na ktorom zariadení používajú návštevníci nášho Obchodu.internet). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj o histórii ich vytvárania, nájdete okrem iného tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Súbory cookie možno použiť na nasledujúce účely uvedené v časti 3.2.3.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Užívateľa obchodu a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Obchodu - BRAT.pl sp.z o.o. sp. k..
 4. Cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa obchodu a sú určené na používanie webových stránok Obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 5. Obchod automaticky nezhromažďuje žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
  1. Úprava obsahu webových stránok Obchodu podľa preferencií Používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa obchodu a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
  2. Vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  3. Udržiavanie relácie Používateľa Obchodu (po prihlásení), vďaka ktorému Používateľ nemusí znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Obchodu;
 6. Obchod používa dva základné typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.
 7. V rámci Obchodu môžu byť použité nasledujúce typy cookies:
  1. „Nevyhnutné“ cookies, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných v rámci Obchodu, napr. autentifikačné cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu v rámci Obchodu;
  2. cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie v rámci Obchodu;
  3. „Výkonnostné“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok Obchodu;
  4. "funkčné" cookies, umožňujúce "zapamätanie" užívateľom zvolených nastavení a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého užívateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky a pod.;
  5. „Reklamné“ cookies, ktoré umožňujú doručovanie reklamného obsahu Používateľom viac prispôsobené ich záujmom.
 8. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webovú stránku internetového obchodu na nasledujúce účely:
 • identifikácia Príjemcov ako prihlásených do Internetového obchodu a preukázanie, že sú prihlásení.
 • zapamätanie produktov pridaných do košíka za účelom zadania objednávky.
 • zapamätanie si údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu.
 • prispôsobenie obsahu webovej stránky Internetového obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizáciu používania webových stránok Internetového obchodu.
 • vedenie anonymných štatistík o tom, ako používať webovú stránku internetového obchodu.
 • remarketing, t. j. prieskum správania sa návštevníkov Internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. opakované návštevy konkrétnych stránok, kľúčové slová a pod.) za účelom vytvorenia ich profilu a poskytovania reklám prispôsobených ich očakávaným záujmom, keď navštívia iné webové stránky v reklamnej sieti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd.
 1. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia obchodu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich uverejnení v zariadení Užívateľa obchodu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).
 2. Prevádzkovateľ Obchodu informuje, že obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcionality dostupné na webových stránkach Obchodu.
 3. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Obchodu môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom Obchodu.
 4. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v časti „Pomocník“ v menu prehliadača.
 5. Cookies môžete tiež zakázať pomocou nastavení vo vašom webovom prehliadači. Viac sa o tom môžete dozvedieť na stránkach špecifických pre prehliadač. Užitočné informácie v tejto súvislosti nájdete na nasledujúcich adresách:

Pre Firefox: https://support.mozilla.org/sk/

Pre prehliadač Chrome:  https://support.google.com/chrome/

Pre Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/

Pre prehliadač Opera: https://help.opera.com/

Pre Safari: https://support.apple.com/sk-sk/

ZÁSADY GOOGLE

 • Google Analytics. Používame Google Analytics. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho vo vytváraní štatistík a ich analýze za účelom optimalizácie našich webových stránok. Google Analytics automaticky zhromažďuje informácie o vašom používaní našej webovej stránky. V rámci Google Analytics zhromažďujeme aj kvantitatívne demografické údaje a údaje o záujmoch. Môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov zhromaždených súbormi cookie o vašom používaní našej webovej stránky spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača na nasledujúcej adrese: https://tools.google .com/dlpage/gaoptout. Ak vás zaujímajú podrobnosti súvisiace so spracovaním údajov v rámci služby Google Analytics, odporúčame vám prečítať si vysvetlenia pripravené spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Google Adwords. Používame marketingové nástroje Google AdWords. S ich pomocou propagujeme naše webové stránky vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach patriacich osobám a tretím stranám. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu vo forme marketingu vlastných produktov alebo služieb. Jedným z takýchto nástrojov je remarketingový nástroj. Pri návšteve našej webovej stránky je na vašom zariadení automaticky ponechaný remarketingový súbor cookie Google, ktorý vám pomocou pseudonymného identifikátora (ID) a na základe navštívených stránok umožňuje zobrazovať reklamy v súlade s vašimi záujmami.

Ďalšie spracovanie údajov prebieha iba vtedy, ak ste spoločnosti Google udelili súhlas na prepojenie vašej histórie prehliadania a používania aplikácie s vaším účtom a na používanie informácií z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám zobrazovaných na webových stránkach. Ak v tomto prípade budete pri návšteve našej webovej stránky na Google prihlásený/-á, Google použije vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na vytváranie a definovanie zoznamov cieľových skupín na účely remarketingu na rôznych zariadeniach. Na tento účel Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi Google Analytics, aby vytvoril cieľové skupiny. Súbory cookie používané na remarketing môžete deaktivovať v rámci nastavení účtu Google: https://adssettings.google.com Ďalším nástrojom z fondu Google AdWords je Google Click ID, teda identifikátor kliknutia (GCLID). Umožňuje vám merať konverzie, teda vašu reakciu na aktivity propagujúce webové stránky alebo marketingové kampane. Používateľom, ktorí kliknú na reklamu, pridelíme GCLID kód a následne ho postúpime do nástroja na správu kampaní, aby sme kliknutie spojili s konverziou a zvýšili tak efektivitu reklamných aktivít, t. j. nasmerovali kampane na podobné „konvertované“. „jednotky. Google Click ID (GCLID): Definícia – Pomocník Google Ads Ak vás zaujímajú podrobnosti súvisiace so spracovaním údajov v rámci Google AdWords, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacyVzhľadom na to, že spoločnosť Google LLC sídli v USA a využíva technickú infraštruktúru umiestnenú v USA, údaje môžu byť prenášané do USA. Podrobné informácie o základe a zabezpečení prevodu nájdete na: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

 1. Správca môže v internetovom obchode používať služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Tieto služby pomáhajú Správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť v Internetovom obchode. Zhromaždené údaje sa spracúvajú v rámci vyššie uvedených služieb na generovanie štatistík užitočných pri správe internetového obchodu a analýze návštevnosti v internetovom obchode. Tieto údaje sú súhrnné. Správca prostredníctvom vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode zhromažďuje údaje ako zdroje a médium získavania návštevníkov Internetového obchodu a spôsob ich správania na stránkach Internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých stránky navštevujú. , IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek , pohlavie) a záujmy.
 2. Pre danú osobu je možné jednoducho zablokovať informácie o svojej aktivite na webe internetového obchodu do služby Google Analytics – na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača od spoločnosti Google Ireland Ltd. dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
 3. Správca môže v Internetovom obchode používať službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha Správcovi merať efektivitu reklám a zisťovať, aké akcie vykonávajú návštevníci internetového obchodu, ako aj zobrazovať týmto ľuďom relevantné reklamy. Podrobné informácie o fungovaní Facebook Pixel nájdete na internetovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&helpref=page_content.
 4. Spravovanie prevádzky Pixelu od Facebooku je možné cez nastavenia reklamy vo vašom účte na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Prihlásenie

Zákaznícka linka:

Telefón: 0948 121 328

Email: ebrat@ebrat.sk

Waluty
viac viac
nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl