Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Článok 1.

Prevádzkovateľ:

BRAT.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Kilińskiego 66A, 34-700 Rabka-Zdrój, Poľsko

IČ DPH: PL7352869261, zapísaný do Národného Súdneho Registra v Poľskej Republike vedeného Ministrom Hospodárstva, KRS: 655614

Kupujúci: 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom eBrat.sk

Elektronická objednávka: 

odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu eBrat.sk a o celkovej cene objednávky

Reklamačný poriadok

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť, o čom kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí.

 

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

 

2.1. Týmto dokumentom podnikateľ informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

2.2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. 

2.3. Výrobkom sa rozumie nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa. 

2.4. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

2.5. Podnikateľ je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

2.6. Podnikateľ je povinný predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely.

2.7. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z podnikateľa na spotrebiteľa, podnikateľ si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade kúpnej ceny v zmysle ust. § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2.8. Neporušenosť obalu je kupujúci povinný skontrolovať už pri jeho preberaní od dopravcu. Kupujúci svojim podpisom dopravcovi prehlasuje, že obal prevzal nepoškodený.

 

Článok 3.

 Odstúpenie od zmluvy

 

3.1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 102/2014 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu reklamacie@ebrat.sk.

V prípade prijatia vyhlásenia o odstúpení od zákazníka, predávajúci bezodkladne zašle zákazníkovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia.

Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar späť predávajúcemu alebo odovzdať osobe poverenej predávajúcim na vyzdvihnutie (napr. kuriérska spoločnosť). Pre dodržanie termínu stačí vrátiť tovar pred jeho uplynutím.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

3.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu neodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia dostupný v obchode, predávajúci nie je povinný refundovať dodatočné náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú.

3.3. Štrnásťdňová lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, začína plynúť pre zmluvu s tovarom v držbe zákazníka alebo ním určenej tretej strany, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá sa vzťahuje na veľa položiek, ktoré sa dodávajú osobitne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti,

3.4. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

3.5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

3.6. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku nemá spotrebiteľ v súvislosti so zmluvami: 

 • pri ktorých je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
 • v ktorej je predmetom služby tovar dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení balíka nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, ak bol balík po dodaní otvorený;
 • v ktorej predmetom služby sú výrobky, ktoré po dodaní vzhľadom na svoju povahu zostávajú neoddeliteľne spojené s inými vecami;
 • o dodávke digitálneho obsahu, ktorý sa nezaznamenáva na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní predávajúceho o strata práva na odstúpenie od zmluvy;

 

Článok 4.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

4.1. Podnikateľ zodpovedá za vady, ktorá má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

4.2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

Spotrebiteľ pri výbere tovaru zohľadňuje druh, zloženie a gramáž výrobku tak, aby tieto skutočnosti zodpovedali jeho potrebám.

Spotrebiteľ je povinný tovar skladovať podľa pokynov uvedených na jeho obale. Len tovar, ktorý zohľadňuje uvedené, je spôsobilý plniť jeho úžitkovú hodnotu.

Počas doby užívania je spotrebiteľ povinný venovať pozornosť pravidlám užívania tohto tovaru. Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú životnosť výrobku je potrebné zohľadniť s osobitným zreteľom.

4.3. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

 

4.4.V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

 

4.5. Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), záručná doba je 24 mesiacov, a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a tohto reklamačného poriadku. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

4.6. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. 

4.7. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. 

4.8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

4.9. Záruka sa nevzťahuje 

 • na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklych podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu;
 • ak pri prevzatí tovaru neboli hlásené žiadne závady viditeľné pri prevzatí tovaru, napríklad poškodený obal;
 • ak bol tovar poškodený počas prepravy vlastnými dopravnými prostriedkami zákazníka
 • na darčeky k tovaru 

 

4.10. Všetky reklamácie prosíme posielať na adresu: reklamacie@ebrat.sk.

4.11. Predajca bude na žiadosť zákazníka reagovať okamžite, najneskôr do 14 dní. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

4.12. Reklamovaný tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s vrátením reklamovaného tovaru, uhradí predávajúci.

4.13. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

 • ihneď,
 • v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
 • vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

 

Článok 5.

 Alternatívne riešenie sporov

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na reklamacie@ebrat.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Rabka-Zdrój, 02.03.2020

Prihlásenie

Zákaznícka linka:

Telefón: 0948 121 328

Email: ebrat@ebrat.sk

Waluty
viac viac
nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl